Loading...
KONUMUNUZ

KONUM DEĞİŞTİR

SEPET

0.00 TL

KVKK Aydınlatma Metni

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI

AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusunun Kimliği


Erzincan Mandıra Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ADRESİ    : Sakarya Cad. No:7/A Çankaya ANKARA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 102383

MERSİS NUMARASI  : 0377003532700018

TELEFON    :………………………  

MÜŞTERİ HİZMETLERİ  :………………………

ELEKTRONİK POSTA  :………………………

KEP ADRESİ    :………………………


İşlenen Kişisel Veriler


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz;

Web sitemizdeki potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişiler;
İsim ve soy isim şeklindeki kimlik bilgileriniz,
E-posta adresi, adres, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz,
IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri şeklindeki işlem güvenliği bilgileriniz,
Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler şeklindeki pazarlama bilgileriniz,
Çağrı merkezi kayıtları şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz,
Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar 

Merkez, şube ve mağazalarımızdaki potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişiler;
CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları
İsim ve soy isim şeklindeki kimlik bilgileriniz,
Adres, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz,
Çağrı merkezi kayıtları şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz,
Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar 
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz; 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi 
Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi 
Fiziksel mekan güvenliğinin temini
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi 
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 
İş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi 
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi 
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi 
Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi 
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Sistemsel sorunların çözümü
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Karşılanması
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini 
Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 
Amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarılması


Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

Ayrıca yukarıda sayılan şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması durumunda yada yeterli korumanın bulunmaması halinde de Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla;

Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Ayrıca kişisel verileriniz, veri saklanması amacıyla ve veri güvenliği yönündeki gerekli idari tedbirler alınarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ na uygun şekilde yurt dışına aktarılmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi 

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; ses, kamera kayıtları ve çerezler gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, merkez, şube ve mağazalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. 

 

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir. 

 

Kişisel verileriniz; 

 

Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. 
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir.
Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir.
Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz, 

Kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca,
Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca,
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca,
Hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca ve
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca işlenmektedir
Yasal Haklarınız


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Erzincan Mandıra Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ ne başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz;

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.


Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya
Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya 
Mobil imza kullanmak suretiyle veya
Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya 
Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.    
Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler;

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu bulunması gereklidir
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Başvuru tarihinizin belirlenmesinde;


Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih, 
Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır.

Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi;

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır. 


Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir. 


Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.


Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

 

 

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ

AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusunun Kimliği


Erzincan Mandıra Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ADRESİ    : Sakarya Cad. No:7/A Çankaya ANKARA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 102383

MERSİS NUMARASI  : 0377003532700018

TELEFON    :………………………  

MÜŞTERİ HİZMETLERİ  :………………………

ELEKTRONİK POSTA  :………………………

KEP ADRESİ    :………………………


İşlenen Kişisel Veriler


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz;

Web sitemizden online ürün veya hizmet alan kişiler;
İsim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi şeklindeki kimlik bilgileriniz,
E-posta adresi, teslimat/posta adresi, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz,
Satın alma (alışveriş), iade ve şikayet işlemleri nedeniyle banka kayıtları şeklindeki finans bilgileriniz,
Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, sözleşme numarası şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz,
Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar 
IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri şeklindeki işlem güvenliği bilgileriniz,
Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler şeklindeki pazarlama bilgileri

Merkez, şube ve mağazalarımızdan ürün veya hizmet alan kişiler;
İsim ve soy isim şeklindeki kimlik bilgileriniz,
Telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz,
Fatura bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, sözleşme numarası şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz,
CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları  
Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, sözleşme numarası şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz,
Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar 
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz; 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi 
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi 
Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Fiziksel mekan güvenliğinin temini 
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi 
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 
İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satın Alım süreçlerinin yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek hizmetlerinin yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satış süreçlerinin yürütülmesi 
Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi 
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi 
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi 
Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi 
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Sistemsel sorunların çözümü
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile sözleşme taraflarına ait ve sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan ticari, mali ve hukuki sorumlulukların gerçekleştirilmesi 
Talep, İade ve Şikayetlerin Takibi
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
Ürün / Hizmetlerin satın alma ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 
Amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarılması


Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

Ayrıca yukarıda sayılan şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması durumunda yada yeterli korumanın bulunmaması halinde de Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla;

Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri
İş ortakları, tedarikçi ve yüklenici şirketler
Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Ayrıca kişisel verileriniz, veri saklanması amacıyla ve veri güvenliği yönündeki gerekli idari tedbirler alınarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ na uygun şekilde yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi 

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; ses, kamera kayıtları ve çerezler gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, merkez, şube ve mağazalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. 

 

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir. 

 

Kişisel verileriniz; 

 

Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. 
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir.
Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz, 

Kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca,
Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca,
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca,
Hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca ve
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca işlenmektedir
Yasal Haklarınız


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Erzincan Mandıra Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ ne başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz;


a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya
Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya 
Mobil imza kullanmak suretiyle veya
Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya 
Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.    
Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler;

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu bulunması gereklidir
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvuru tarihinizin belirlenmesinde;


Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih, 
Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır.
Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi;

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır. 


Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir. 


Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.


Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Erzincan Mandıra Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ADRESİ    : Sakarya Cad. No:7/A Çankaya ANKARA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 102383

MERSİS NUMARASI  : 0377003532700018

TELEFON    :………………………  

MÜŞTERİ HİZMETLERİ  :………………………

ELEKTRONİK POSTA  :………………………

KAYITLI ELEKTRONİK 

POSTA (KEP) ADRESİ  :………………………


İş bu Aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Erzincan Mandıra Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemli ve önceliklidir. Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, aktarılması, imha edilmesi, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır.


Erzincan Mandıra Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, yasal mevzuat tarafından belirlenen ve iş bu metinde açıklanan çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek ve/veya aktarılmak suretiyle işlenecektir.


Şirketimiz, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Kişisel Verileri Korunma Kurumu Tebliğleri, Kurul Kararları ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereğince; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir.


Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan hallerde, veri sahibi kişi tarafından verilerinin alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, açık rıza aranmaksızın işlenmektedir. 


İş bu Aydınlatma Metni’ ne yönelik soru ve görüşlerinizi, iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebilirsiniz.


İş bu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilere yöneliktir. 


SIZE EN UYGUN OLAN VERI KONUSU KIŞI GRUBUNU SEÇEREK, 

AYDINLATMA METNI’ NE ULAŞABILIRSINIZ.


VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI.


 
ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

 

 
POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ

 

 

 
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

 

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusunun Kimliği


Erzincan Mandıra Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ADRESİ    : Sakarya Cad. No:7/A Çankaya ANKARA

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 102383

MERSİS NUMARASI  : 0377003532700018

TELEFON    :……………………… 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ  :………………………

ELEKTRONİK POSTA  :………………………

KEP ADRESİ    :………………………


İşlenen Kişisel Veriler


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz;

Web sitemizi ziyaret eden kişiler;
IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri şeklindeki işlem güvenliği bilgileriniz,
Anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler çeklindeki pazarlama bilgileri, 
Çağrı merkezi kayıtları şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz,
Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar 

Merkez, şube ve mağazalarımızı ziyaret eden kişiler;
CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları
Çağrı merkezi kayıtları şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz,
Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar 
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz; 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Fiziksel mekan güvenliğinin temini
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi 
Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi 
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi 
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi 
Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 
Sistemsel sorunların çözümü
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarılması


Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

Ayrıca yukarıda sayılan şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması durumunda yada yeterli korumanın bulunmaması halinde de Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla;

Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Ayrıca kişisel verileriniz, veri saklanması amacıyla ve veri güvenliği yönündeki gerekli idari tedbirler alınarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ na uygun şekilde yurt dışına aktarılmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi 

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; ses kayıtları, kamera kayıtları ve çerezler gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, merkez, şube ve mağazalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

 

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir. 

 

Kişisel verileriniz; 


Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. 
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir.
Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz, 

Kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca,
Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca,
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca,
Hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca ve
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca işlenmektedir
Yasal Haklarınız


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Erzincan Mandıra Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ ne başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz;


a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.


Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya
Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya 
Mobil imza kullanmak suretiyle veya
Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya 
Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.    
Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler;

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu bulunması gereklidir
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Başvuru tarihinizin belirlenmesinde;


Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih, 
Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır.

Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi;

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır. 


Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir. 


Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.


Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.